นักกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด เชียงใหม่

เนื่องจาก วีโว่ เบเน่ วิลเลจ เชียงใหม่ มีการขยายงานและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นเราจึงต้องการนักกายภาพบำบัด ที่มีคุณภาพ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา

เพราะการดูแลที่ดี ถือเป็นยาที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งในการรักษาของเรา!!

นักกายภาพบำบัด วีโว่ เบเน่ วิลเลจ เชียงใหม่

ขอบข่ายการทำงาน

 • ตำแหน่ง: นักกายภาพบำบัด
 • แผนก: การพยาบาลและการดูแลลูกค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • มีความรู้ ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ
 • ออกแบบการบำบัดรักษาให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
 • ส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายได้
 • ใช้หลักการการดูแลลูกค้าแบบองค์รวม เน้นการใช้ชีวิตที่มีความสุขและปลอดภัย
 • ให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลลูกค้าตามความเหมาะสม
 • ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับการรับบริการทางกายภาพบำบัด ตลอดจนให้ข้อมูลกับครอบครัวได้
 • มีทักษะในใช้หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ดี Communication technique
 • ใช้หลักการเน้นผู้บำบัดเป็นศูนย์กลางในการให้บริการกับลูกค้า
 • ให้การดูแลอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย และเครื่องมือในการทำงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่หน่วยงานกำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการดูแลและการฟื้นฟู

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา กายภาพบำบัด
 • มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
 • มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานบริการ
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
สมัครงาน

สวัสดิการที่จะได้รับ

หากคุณร่วมงานกับเรา ซึ่งเป็นหนี่งในผู้นำด้านการดูแลผู้สูงอายุชั้นนำของประเทศไทย คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังต่อไปนี้

 • เงินเดือนและค่าบริการ
 • วันหยุดประจำสัปดาห์ เดือนละ 6 วัน
 • ชุดพนักงานพร้อมซักรีด
 • ตู้ล็อกเกอร์และห้องอาบน้ำ
 • อาหารทุกมื้อตามเวลาทำงาน
 • กิจกรรมสำหรับพนักงาน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 15 วัน และ วันหยุดพักร้อนปีละ 7 วัน

สมัครทำงานกับเรา

สมัครร่วมงานกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกฝ่ายบุคคล โทร: 08 6193 0375 อีเมล: hrco@vivobene.co.th

ยินดีที่ได้รับความสนใจจากท่านในการติดต่อร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ทำงานกับเรา

งานผู้ช่วยพยาบาล
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานพยาบาล
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานนักกิจกรรมบำบัด
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม
งานนักกายภาพบำบัด
การพยาบาลและการดูแลลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม